Zasady rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach
na rok szkolny 2018/2019

 

I.    Podstawa prawna:


1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
4.    Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.


II. Oferta Edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego  w Psarach

 

Tegorocznym Absolwentom Gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019
    proponujemy dalszą edukację w naszym Liceum  w klasie I

z następującymi  przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

I grupa INŻYNIERYJNO-MEDYCZNA:

  • biologia, matematyka, j. angielski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia.


II grupa LINGWISTYCZNO-GEOGRAFICZNA:

  • j. angielski, j. polski, geografia

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, matematyka, j angielski, geografia.

 

1.Punktacja za poszczególne oceny:
  celujący         –        18 pkt
  bardzo dobry     –    17 pkt
 dobry          –           14 pkt
 dostateczny     –      8 pkt
 dopuszczający     –  2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 72 pkt.

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi 100 pkt. Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,2 punktu, maksymalnie 20 punktów za każdy z pięciu egzaminów z:
-    języka polskiego,
-    historii i wiedzy o społeczeństwie,
-    matematyki,
-    przedmiotów przyrodniczych,
-    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

c)    Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

d)    Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

e)    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

f)    Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

III.    Obowiązują następujące terminy:

1.    Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
18 maja – 18 czerwca 2018 r.

2.    Termin dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:
22 – 26 czerwca 2018 r.

3.    Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
6 lipca 2018 r.

4.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum:
6 – 12 lipca 2018 r.

5.    Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
13 lipca 2018 r.

6.    Spotkanie Dyrekcji i wychowawców klas z Rodzicami uczniów przyjętych
do klas pierwszych:
13 lipca 2018 r. o godz. 17:00

7.    W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:
13 – 17 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
 do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

III.    Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • == REKRUTACJA 2018/2019 ZAPRASZAMY DO NASZEGO LICEUM == Grupa I — inżynieryjno-medyczna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka, język angielski (lub niemiecki). == Grupa II — lingwistyczno-geograficzna z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:geografia, j. polski, j. angielski (lub niemiecki).==
Zaszyfrowany adres tej strony